Có 1 kết quả:

nhũng tạp

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Lẫn lộn, rắc rối.