Có 1 kết quả:

tha môn

1/1

tha môn

phồn thể

Từ điển phổ thông

chúng nó, bọn hắn