Có 1 kết quả:

thủ tín

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Giữ gìn lòng tin của người khác nơi mình.