Có 1 kết quả:

thủ phận

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Giữ yên phận mình, không mong ước gì.

Một số bài thơ có sử dụng