Có 1 kết quả:

thủ thế

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Giữ miếng, đề phòng bị đánh.