Có 1 kết quả:

thủ quỹ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Giữ tủ đựng tiền.