Có 1 kết quả:

thủ từ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Người giữ đền chùa. Ta gọi là ông Từ.