Có 1 kết quả:

thủ tiết

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Giữ lòng ngay thẳng trong sạch.

Một số bài thơ có sử dụng