Có 1 kết quả:

thủ bạ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Viên chức coi giữ sổ sách.