Có 1 kết quả:

thủ cựu

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Giữ chặt cái cũ, không chịu theo mới.

Một số bài thơ có sử dụng