Có 1 kết quả:

thủ tài

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Giữ của. Hàn nho phong vị phú của Nguyễn Công Trứ: » Cũng bất qua giữ tài chi lỗ «.