Có 1 kết quả:

thủ thân

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Giữ mình, đề phòng việc bất trắc.

Một số bài thơ có sử dụng