Có 1 kết quả:

an vị

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Ở yên với địa vị của mình.