Có 1 kết quả:

an bồi

1/1

an bồi

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

ampe (đơn vị cường độ dòng điện)