Có 1 kết quả:

an tường

1/1

an tường

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

điềm tĩnh, trầm tĩnh