Có 1 kết quả:

an thai

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Giữ yên đứa con trong bụng, tránh nguy hiểm.