Có 1 kết quả:

an dưỡng

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cho ở yên và nuôi nấng. Viện dưỡng lão ngày nay cũng gọi là An dưỡng đường.

Một số bài thơ có sử dụng