Có 1 kết quả:

hoàn thiện

1/1

hoàn thiện

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

hoàn thiện, hoàn hảo, hoàn thành