Có 1 kết quả:

hoàn hảo

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Tốt đẹp trọn vẹn.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tốt đẹp trọn vẹn, không có gì đáng chê trách.