Có 1 kết quả:

hoàn thành

1/1

hoàn thành

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

hoàn thành, hoàn tất, xong