Có 1 kết quả:

hoàn tất

1/1

hoàn tất

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

hoàn tất, hoàn thành, kết thúc