Có 1 kết quả:

hoành từ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tên một loại khoa thi của Trung Hoa đời Tống và của Việt Nam đời Lí, chọn người có lời lẽ bàn luận về những vấn đề to lớn quốc gia.