Có 1 kết quả:

tông chỉ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Lí thuyết làm đường hướng cho việc làm.