Có 1 kết quả:

tông đường

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Nhà thờ tổ tiên một dòng họ — Ta còn hiểu là danh dự dòng họ — Theo Bùi Kỉ và Trần Trọng Kim thì Tông đường còn có nghĩa là con trai ( người nối tiếp dòng họ ). Đoạn trường tân thanh : » Tông đường chút chửa cam lòng «.