Có 1 kết quả:

tông thất

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Dòng họ nhà vua.

Một số bài thơ có sử dụng