Có 1 kết quả:

tông chi

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Một ngành trong họ. Chỉ dòng họ. Ca dao: » Ghét thì ghét cả tông chi họ hàng «.