Có 1 kết quả:

tông giáo

1/1

tông giáo

phồn thể

Từ điển phổ thông

tôn giáo, tín ngưỡng, đạo