Có 1 kết quả:

tông chỉ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đường hướng của việc làm.