Có 1 kết quả:

quan sự

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Việc công, việc quốc gia.