Có 1 kết quả:

quan liêu

1/1

quan liêu

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

người cùng làm quan

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Như Quan lại 官吏.