Có 1 kết quả:

quan giá

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Số tiền mua vật gì, theo sự ấn định của triều đình, nhà nước.