Có 1 kết quả:

quan binh

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Lính tráng của triều đình, nhà nước — Lính tráng và người chỉ huy.

Một số bài thơ có sử dụng