Có 1 kết quả:

quan huống

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tình cảnh làm việc của triều đình. Tình trạng làm quan.