Có 1 kết quả:

quan chế

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cách tổ chức, ấn định quyền hạn và nhiêm vụ của những người ra làm việc triều đình.