Có 1 kết quả:

quan ấn

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Con dấu đóng trên các giấy tờ triều đình.