Có 1 kết quả:

quan báo

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Xấp giấy in các tài liệu, luật lệ quốc gia. Cũng gọi là Công báo ( Journal Officiel ).