Có 1 kết quả:

quan trường

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chỉ chung những người có chức vị, làm việc triều đình.