Có 1 kết quả:

quan kỹ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Gái điếm được triều đình chính thức nhìn nhận.