Có 1 kết quả:

quan khách

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chỉ chung người có chức vị hiện diện trong một cuộc tổ chức gì.