Có 1 kết quả:

quan thuộc

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Những người làm việc cho triều đình — Những viên chức giúp việc cho một vị quan.

Một số bài thơ có sử dụng