Có 1 kết quả:

quan phục

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Quần áo của người làm việc triều đình. Quần áo của quan.