Có 1 kết quả:

quan bổng

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tiền cấp cho các viên chức triều đình.