Có 1 kết quả:

quan dạng

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Dáng dấp oai vệ của người ra làm việc triều đình. Cái vẻ quan lại.