Có 1 kết quả:

quan quyền

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Điều mà người lo việc được phép làm trong phạm vi chức vụ của mình — Ta còn hiểu là người có chức vụ và thế lực.

Một số bài thơ có sử dụng