Có 1 kết quả:

quan thứ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Như Quan đẳng 官等.