Có 1 kết quả:

quan tước

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Danh vị cao quý ban cho người làm việc triều đình.