Có 1 kết quả:

quan điền

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Ruộng công, của triều đình, nhà nước. Cũng như: Công điền 公田.

Một số bài thơ có sử dụng