Có 1 kết quả:

quan lộc

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Chỉ chung tiền bạc vật phẩm vua ban cho người làm việc triều đình. » Tốt cung quan lộc, Vượng hào thê nhi «. ( Phan Trần ).