Có 1 kết quả:

quan trật

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Như Quan giai 官階, Quan đẳng 官等.