Có 1 kết quả:

quan đẳng

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Thứ hạng trên dưới của những người ra làm việc triều đình.